New Fly Over at Basugao, Chirang District. सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगांव आव गोदान प्लाइ अफार

Dwitun Basumatary

सिरां, बासुगांव अक्ट-13/02/2020 फोरमाइहरनाइ जायोदि आथिखालनि सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगांव आव गोदान प्लाइ अफार बानायनाय खामानिआ जागायबाय। मोजां हान्था मेला आरो जौवगानाइ हान्था मेलाआ जेब्लाबो सुबुंनि थाखाय साबजाव जानानै फैगोन खौ मिजिं थिबाइ। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला आथिखालनि सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगांव सहरनि सुबास नोगोराव दिनै बै गोदान प्लाइ अफार बानायनाय खामानिखौ जागाइ जेननाय नुनो मोननाय जायो। ओनसोलनि सुबुंफोरा दिनै जोबोर गोजोन्नाय फोरमायदों।बासुगांव सहरनि सुबास नोगोरनि गाहाय लामा गेजेरानो बै गोदान प्लाइ अफार बानायनाय खामानिखौ जागाइ जेननायलाइ ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय हान्था मेला राहाखौ एसे उसुबिदा जानानै फैनाय नुनो मोनदों नाथाइ ओनसोलनि गोरोबलायना थाग्रा राज्यो-राजाफोरा जेबो हिंसाआरि जाथाइ खालामा जासे गाव गावनि दुखु खस्थ खौ बावगारनानै लामा हान्थिबाइ थानायखौ नुनो मोनदों। दिनै बासुगाव सहरनि बै गोदान प्लाइ अफार बानायनाय खामानिआव गाहाइयै रोंगौथि गोनां मावसुमा आरो जौगा थाखोनि माखासे आगजु फोरखौ बाहायनाय नुनो मोननाय जायो।4 व्यूज0 टिप्पणियाँ

हाल ही के पोस्ट्स

सभी देखें

BODO Culture in The History

India on Friday warned China