BPF नि गासै सोद्रोमाफोरा BPF नि फिरफिलाखौ बिरहोनांगौ होनना, BPF नि Chief हाग्रामा महिलारीआ बुंदों।

[10:14 AM, 4/29/2020] Dwitun Basumatary


The Siphung:अक्ट - 29/04/2020

Kokrajhar: कक्राझार, फोरमायहरनाय जायोदि बिफिएफनि गासै सोद्रोमाफोरा गाव गावनि नखरआव बिफिएफनि फिरफिलाखौ बिरहोनांगौ होनना मानिजाथाव गाहाइ खुंगिरि हाग्रामा महिलारीआ बुंदों। बोहैथि दाननि थांनाइ 4 एप्रिल खालार खालि बिटिआर राजखान्थिआ जानो गोनां बाथ्राखौ राइजो राजा सुबुंफोरा मिथिगौ। बुंनो थाङोब्ला दिनै बर हारिनि बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाआ देग्लायनि बिटिआर राजखान्थि आव देरहासाद जाना आंगो बर हारिनि इयुननि अराइ गोजोननि थाखाइ हाबा मावलांनाइखौ नुनो मोनसिगौवमोन।मखजाथाव बथ्राया बेनोदि माखासे गिख्रंथाव बेरामनि खैफोदनि एंगारनो हायि जाहोननि थाखाइ देग्लाय बोसोर 2020 माइथायनि बोहैथि एप्रिल दाननि 4 खालारआव जानो गोनां बिटिआर राजखान्थिआ थाथनो गोनां जादोंमोन। बयबो बर राइजोनि राज्यो - राजा सुबुंफोरानो मिथिगौ सिगां बिफिएफआ बिटिसि(आथिखालाव बिटिआर) सरकारनि खुंथाइखौ खुंबोगासिनो दंमोन आरो बेनि गाहाइ खुंगिरि महरै दंमोन मानिजाथाव मुस्रि हाग्रामा महिलारी।भारत हादरनि संबिजिरनि खान्थि बाइदियै आरो बिफिएफनि खुथाइ समआ राजखान्थि जायि समावनो दुखुनांथावयै जोबना फैनायआव बिफिएफ राजखान्थि हान्जाआ जिराइथनो गोनां जायो। माखासे गिख्रंथाव बेरामनि खैफोदनि थाखाइ बिटिसि(आथिखालनि बिटिआर) आव राजखान्थि खुंनो हायिनि थाखाइ बोहैथि दाननि थांनाय 27 एप्रिल खालार खालि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाआ बिटिसि (आथिखालनि बितिआर) खुंथायनि फ्राइ जिराइथनो गोनां जायो। बिटिसि(आथिखालनि बिटिआर) नि खुंथाइ गोहोखौ आसामनि गभर्नरआ जगदिश मुखिआ द दाननि थाखाय गावनि आवथाइआव लाबाइ।


बिटिसि (आथिखालनि बिटिआर) नि गाहाइ खुंगिरि मानिजाथाव हाग्रामा महिलारीआ आसामनि गभर्नर जगदिश मुखिखौ बिटिसि (आथिखालनि बिटिआर) खुंथाइखौ द' दाननि समाव मोजांयै मोजां दैदेनलांनो गुरैयै खावलाइबावो। खौरां बिजोंनि गेजेरजों आरोबाव बिटिसि (आथिखालनि बिटिआर) नि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारीआ गासैखौबो साबायखर बावना बिपिएफनि गासै सोद्रोमाफोरखौ गाव गावनि नखरआव बिफिएफनि फिरफिला बिरहोनो बिथोन होयो। गासै बिफिएफनि राज्यो-राजा सुबुफोरा बिटिसि (आथिखालनि बिटिआर) नि गाहाइ खुंगिरि हाग्रामा महिलारीनि बिफिएफ नि फिरफिला बिरहोनो होनाइ बिथोनखौ मानियो।
232 व्यूज0 टिप्पणियाँ

हाल ही के पोस्ट्स

सभी देखें

BODO Culture in The History

India on Friday warned China