Bhutan and India Road, Sampapati Project in BTAD, Assam

Dwitun Basumatary Kokrajhar:

सिरां,गरुबासा। अक्ट,13/01/2020 फोरमायनाय जायोदि आथिखालनि सिरां जिल्लानि सिंआव थानाय गुरुबासा आरो भारतनिफ्राइ भुटान रायजो थांग्रा गेलेमफुं लामानि साखाथियाव थानाय सम्पाबथि प्रजेक्ट एरिया एबा लावहाथिनि लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारिया 12/01/2020 अक्ट'याव जोबथा जासिगोन होनना ओनसोलनि सुबुंफोरनि खुगानिफ्राइ मिथिनो मोननाय जादों।खौरां लहैनायाव फोरमायना होदोंदि सम्पापति प्रजेक्ट एरिया एबा लावहाटियाव गुबुन बोसोरनि बादिनो देग्लायबो गोदान बोसोरनि लावखार ओंखाम जाफैनाया बैहैथि बोसोरनि 1

जानुवारि अक्ट निफ्राय जागायदों मोन होनना आरो मोनसे मोजां रादाब आ बेनोदि सम्माबति प्रजेक्ट एरिया नि बै 12 सानैजों सोलिनाय लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि याव जेबो आयेन बेरेखा खमानि आरो दावराव दावसि जायाखै होनना खोनानो मोनदों।सम्पापति प्रजेक्ट एरिया नि नुथाया गाहायै मोनसे दैसा आरो बेनि सायावनो मोनसे समायना दालां दं बुंनो थांयोब्ला सम्पापति प्रजेक्ट एरियानि गाहाय थावनि बिखाया बाला आरो अन्थायजों आबुं जाना दं आरो बै जायगायाव गोबां बैग्रि बिफां नुनो मोननाय जायो जायनि थाखाय सम्पापति प्रजेक्ट एरिया आबो आसाम एबा बि.टि.सि. खुंथायनि मादाव दावबायारि फोरनि गोसोखौ गोबांयैनो गोसो बोनो हायो बे बादिनो दावबायारि फोरायो सम्माबटि प्रजेक्ट एरिया नि बिखायाव दावबायफैयो आरो रंजानानै थांयो आरो फोरमायहरबावनाय जायोदि देग्लाय 2020 मायथायनि सम्पापति प्रजेक्ट एरिया आव गोदान बोसोरनि लावखार ओंखाम जानाया गाहायै गाहाम जाफुंलादों आरो 12/01/2020 अक्ट सम्पापति प्रजेक्ट एरियानि जोबनाय समसिम बेयाव माखासे लावखार ओंखाम जाग्रा दावबायारि फोरनि रंजांनायखौ नुबाय थानो मोननाय जादों।

6 व्यूज0 टिप्पणियाँ

हाल ही के पोस्ट्स

सभी देखें

BODO Culture in The History

India on Friday warned China