मेसें बोथोर आव गाइग्रा माइ आबाद फोथारनि मोनसे जोबोर समाइना नुथाइ

[7:21 AM, 4/13/2020] Dwitun Basumatary

The Siphung : अक्ट-13/04/2020

Kokrajhar: सिरां,बासुगांव फोरमाइहरनाइ जायोदि आथिखालनि बिटिआर खुंथाइनि सिंआव थानाइ सिरां जिरला बासुगांव तिरिमारि गामिनि मोनसे मेसें बोथोर आव गाइग्रा माइ आबाद फोथारनि मोनसे जोबोर समाइना नुथाइ। मोनथिनो मोननाइ बादिब्ला बासुगांव तिरिमारि गामिनि बै माइ आबादनि फोथारआ गासै 30 बिघा फ्राम जाइगाखौ आवग्रिनानै दं।गासै 30 बिघा माइ आबादफोरनि मादाव 5 बिघा गाइग्रा हानि माइ आबादनि मुंखौ 837 आरो आद्रा माखासेनि मुंखौ गेदा गेदि मुं होनना मिथिनो मोनबावनाइ जादों।बासुगांव तिरिमारि गामिआव थानाइ बै गुवार आबाद फोथारआव दासान्दि गोरलै गोरलै माइ बिफांफोरखौ जाखांफुबोबाइ थानाइ नुनो मोननाइ जादों।


आबाद मावनानै जिउ खुंबोबाइ थानाइ आबाद मावगिरि सिफारुदिन आलि(31) आरो अमेस बसुमतारि(54) आ फोरमाइनाइ बादिब्ला थानाइ फेब्रुवारि दाननि जोबनाइ समआव बै माइ आबादनि खोथिआखौ फोनाइ जादोमोन होनना मिथिनो हानाइ जादों। आबाद मावगिरि सिफारुदिन आलिया फोरमाइबावनाइ बादिब्ला 4 बिघा गाइग्रा हायाव 7 किलग्राम माइ जोलैनि बेगर खोथिआ फोनाइ जादोंमोन।आबाद फोथारआव दासान्दि दै रानसारनाइ,मोजां फसलनि थाखाइ एम्फौ फोथैग्रा मुलि आरो हासार भिटामिन बाइदि सारथिनाइ हाबाआ सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो हाबावनाइ जादों। आबाद मावगिरि सिफारुदिन आलिया बुंबावदोंदि बासुगांव तिरिमारि गामिआव थानाइ बै गुवार माइ आबादनि फसलखौ फैगौ मे दानआव मोननो हागोन आरो 5 बिघाफ्राम हायाव थानाइ 835 माइ आबादनिफ्राइ गासै 120 मन फ्राम दिहुननाइ जागोन होनना मिथि होबावदों।
85 व्यूज0 टिप्पणियाँ

हाल ही के पोस्ट्स

सभी देखें

BODO Culture in The History

India on Friday warned China