बैसागु सौफैब्लानो जों रंजानो गोसो जाखायो : जोंस्रां ब्रह्म |

Dwitun Basumatary

The Siphung : अक्ट-14/04/2020

बाक्सा,सिमला : फोरमाइहरनाइ जायोदि बर सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिसारजानाइ फावखुंगुर जोंस्रा बह्मआ देग्लाइनि बैसागु फोरबोनि फारसे खुलुमनाइ आरो गाहाम हामब्लाइनाइ बावहरदों। इसोरनि खाथिआव निमाहा बिनानै फावखुंगुर जोंस्रां बह्मआ देग्लाइनि बैसागु बोथोर आव बयबो सुबुंफोरआनो आलो-आलो थानो हागोन आरो गोजोन खौसेथिजों आवगाइलांनो हागोन होनना बुंना होदों।गोदान बोसोर रंजालि बैसागु सौफैब्लानो जोंनि गोसोआ बैसागु बैसागु मोनखांखायो अब्ला जों रंजानो मोजां मोनो आरो जों रंजालि गोदान बोसोर बैसागुखौ गाजा-गोमजायै बरायो। नाथाय देग्लाइनि बैसागुआव जों नांगौबादि गोसो जानानै गोसोबादि रंजाद्राइनो हानाय नङा थेवबो ससियेल दिसथेनसखौ बयबो मानिलाइनानै रंजालाइनायखौ हास्थायो होन्ना जोंस्रां ब्रह्म बिथाङा फोरमायो।


गोदान बोसोर रंजालि बैसागु सौवफैब्ला जोंनि गोसोआ बैसागु बैसागु मोनखाङो आरो रंजानो मोसानो मोजां मोनो होनना बर सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर जोंस्रां ब्रह्म आ बुंना होबावो। फावखुंगुर जोंस्रा ब्रह्मआ बर राज्यो राजाफोरखौ जाहाथे बांद्राइ रंजाआ लाबासेनो जोंनि सिगांआव थानाइ खैफोदखौबो गोसोखांना बै खैफोदनिफ्राइ आननज्राइ आनज्राइ थानोबो खावलाइदों। खौरां बिजोंनि सिगांआव बर सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर जोंस्रां ब्रह्मआ हाइनामुलि 8 थि खोन्दो बर सावथुननि दिहुनथाइनि माखासे बाथ्राखौबो बुंना होबावो।देग्लाइ हाइनामुलि 8 थि खोन्दो बर सावथुनखौ दिहुनगोन होनना बुंनाइ बाथ्राखौबो फावखुंगुर जोंस्रां ब्रह्मनि खुगानिफ्राइ मिथिनो हाबावनाइ जायो। देग्लाइ हाइनामुलि 8 थि खोन्दोआ गोदान मोनसे टफिक्स आव जागोन। आथिखाल आव सोलिनाइ करना भाइरासनि मोजां मोजां बाहागोफोरआ हाइनामुलि 8 थि खोन्दोआव फैगोन होनना बर सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर जोंस्रां ब्रह्मआ बुंना होबावदों।


खूगा मेथाय , अखा नाईसि जाबाय, दावा गाब्बाय by Swmkhwr Sheela Basumatary


Simang Nwswi, Jabay, Nwngkhou Mwjang Mwnnaya // By Swmkhwr Sheela Basumatary


Thonge Langbai, A Sadhana Brahma Bodo Poetry ft Swmkhwr Sheela Basumatary
61 व्यूज0 टिप्पणियाँ

हाल ही के पोस्ट्स

सभी देखें

BODO Culture in The History

India on Friday warned China