बारग MCLA फलिन्द्र बसुमतारीआ इउ. पि. पि. एल हान्जानि मदतगिरि कैलाश दासखौ बुदों।

[8:28 AM, 4/30/2020] Dwitun Basumatary

The Siphung

Kokrajhar: बाक्सा, अक्ट - 30 /04/2020 आथिखालनि बिटिआर खुंथायनि सिंआव थानाइ 25 नं बागानफारा बियाबनि बिफिएफ राजखान्थि आरि हान्जानि बारग MCLA फलिन्द्र बसुमतारीआ इउ. पि. पि. एल हान्जानि मदतगिरि कैलाश दासखौ बुदों। बिफिएफ राजखान्थिआरि हान्जानि बारग MCLA फलिन्द्र बसुमतारीआ गावनि मदतगिरिफोरखौ लाफानानै मंगलबारखालि मोनाबिलि समाव इउ. पि. पि. एल हान्जानि मदतगिरि कैलाश दासखौ बुदों होन्नानै मिथिनो हानाइ जादों।
बारग MCLA फलिन्द्र बसुमतारीआ बैफोर बाइदि जाथायखौ बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानफारा बियाबआव सोमजिहोनाइआव गोबां सुबुंफोरानो दुखु मोन्नाय फोरमायदों। बारग MCLA फलिन्द्र बसुमतारीआ इउ. पि. पि. एल हान्जानि मदरगिरि कैलाश दासखौ बुनाइआ अजद गैयैनि बाथ्राखौ बुंजोबनो हाया। राज्यो राजा सुबुंफोरानो बयबो मिथिगौवदि राजखान्थिनि खाथि सम सौवफैब्ला राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेरआव माखासे जाथायफोरा एसेब्लाबो गोहोम खोख्लैयो। बाक्सा जिल्लानि सिंआव थानाइ 25 नं बागानफारा बियाबआव बारग MCLA फलिन्द्र बसुमतारीनि बैफोर बाइदि जाथाइ सोमजिहोनाइआव बांद्राय दावराव-दावसि नुनो मोन्नाय जायाखै।

बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 25 नं बागानफारा बियाबनि बारग MCLA फलिन्द्र बसुमतारीनि खालि मिथिनोल मोन्नाय बायदिब्ला बारग MCLA फलिन्द्र बसुमतारीआ इउपिपिएलनि मदरगिरि कैलाश दासखौ आखाइआव बुनानै जोखोम खालामदों। लोगोसे बारग MCLA फलिन्द्र बसुमतारीआ गावनि मदरगिरिफोरजों मटर साइकेल आरो साइखेलफोरनि सायावबो बुफाइ बुसि जाथाइ खालामदों होनना खौरां मोन्नो हादों। फलिन्द्र बसुमतारी बिथांआ सासे बारग MCLA जानानै कैलाश दास बिथांखौ बेफोरबादि बुंनाइनि दाइआव बरबरि पुलिस थानायाव दिनै केस होनाइ जाबाइ होन्नानै मिथिनो हादों।


81 व्यूज0 टिप्पणियाँ