बुंनो थाङोब्ला 5 कि.मि फ्राम ब्लेक टकिं लामायानो गुगाना अन्थाय नुजाजोबनाइ।

Dwitun Basumatary

Kokrajhar: सिरां,सिदलि अक्ट-12/01/2020 आथिखालनि सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय कासिकथ्रा निफ्राइ बामुनगांव फारसे थांनाइ लामाया जोबोर गाज्रि। बुंनो थाङोब्ला 5 कि.मि फ्राम ब्लेक टकिं लामायानो गुगाना अन्थाय नुजाजोबनाइ। थांलाइ फैलाइ हान्था मेला खाबुनि थाखाइ जोबोर खस्थ गोनां आरो गाज्रि। गारि मथर गाखोयोब्ला जोबोर खस्थ मोनो आरो गारि सालायग्राफोरा जोबोर लासै लासैयै गारिखौ सालायनो गोनां जायो। ओनसोलनि सुबुंफोरा दिनै खौरां बिजों आव फोरमायनाइ बादिब्ला बै कासिकथ्रानिफ्राइ बामुनगांव फारसे थांनाइ लामानि मोजांखौ लुबैदों। गाज्रि हान्था मेलानि थाखाय नों दिनै बामुनगांव ओनसोलनि सुबुंफोरा बै लामाजों हाथिनो गोब्राब मोनो आरो गाव गावसोरनि समफोजों खारफानो हाया हाया जायो होनना बुनाय बाथ्राया रोखा रोखा दिनै खौरा बिजोंआव ओंखारदों। अदेबानि कासिकथ्रानिफ्राइ बामुनगांव फारसे थांनाइ बै लामाजों साइखेलनिफ्राइ लानानै बाइक,खार,अट,ट्रेक्टर,थ्राक बायदि हान्था मेलाफोरा सोलियो।ओनसोलनि बै लामाजों हान्थिग्रा फरायसुला फरायसुलि आरो सरकारनि बिफानआव खामानि मावग्रा सुबुंफोराबो लामा हान्थिनाइआव गोबां दुखु खस्थ मोनदों होनना फोरमायना होबावदों।
14 व्यूज0 टिप्पणियाँ

हाल ही के पोस्ट्स

सभी देखें

BODO Culture in The History

India on Friday warned China