धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय ग'गामुक हालामनि सोरां हान्जाया दिनै गोरिब नख'रनो अनसुंथाइ होदों ।

Dwitun Basumatary

The Siphung : धेमाजि अक्ट-12/04/2020, फोरमाइहरनाइ जायोदि गिख्रंथाव करना भाइरास एबा covid 19 आ मुलुगनाङै साग्लोबनाइ समाव आसाम हादरसाआव गासै 21 सान लकडाउन सोलिफुबाइ थानाइ समावनो आथिखालनि धेमाजि जिरलाआवबो जाग्रा मुवानि अनसुंथाइ रानना होनाइनि खौरां मोननो हादों। धेमाजि जिरलानि सिंआव थानाइ गोगामुख हालामनि सोरां हान्जा आ अनसुंथाइ होनाइ बै हाबाखौ मावफुंलाङो।

गोरिब नखरनि हाजिरा मुजुरि मावना जाग्रा सुबुं आरो सरासनस्रा सुबुंफोर आबो गिख्रंथाव करना भाइरास एबा covid 19 नि सोलिबाइ थानाइ गासै 21 सान लकडाउन समआव सोरां हान्जानिफ्राइ मदर मोनना एसेब्लाबो गोजोननाइ मोननो हायो। धेमाजि जिरलानि सिंआव थानाइ सोरां हानजानि बै अनसुंथाइ होनाइ खामानिआ थारैनो जोबोर गोजोनथाव आरो बाखोनाइजाथाव। मुलुगनांङै साग्लोबनाइ गिख्रंथाव करना भाइरास एबा covid 19 नि साग्लोबसारनाइआव गोलाव समनिफ्राइनो भारतनि गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ लकडाउन फोसावनाइआव गोबां सुबुंफोर आनो गोहोम आव गोलैदोंमोन।


बेखौ नोजोर बोनानै धेमाजि जिरलानि सिंआव थानाइ गोगामुख हालामनि सोरां हान्जा आ बैफोर अनसुंथाइ होनाइ हाबाखौ मावफुंनानै जोबोर बाखोनाइजाथाव आरो अनसाइजाथाव खामानि मावो।सोरां हान्जाआ अनसुंथाइ होनाइ मुवा बेसादफोरनि मादाव माइरं,दालि,थाव गुबै आरो साबुन साफाथि बाइदिआनो मखजाथाव।

सुलुंआव मिथिनो मोनबावनाइ बादिब्ला धेमाजि जिरलानि सिंआव थानाइ गोगामुख हालाम आव सोरां हान्जाआ गासै 300 फ्राम गोरिब नखर आव अनसुंथाइ होनाइ मुवा बेसादफोरखौ गथाइनाइ जादोंमोन होनना मिथिनो हाबावनाइ जादों। धेमाजि जिरलानि सिंआव थानाइ गोगामुख हालामनि राज्यो राजा सुबुंफोरआबो सोरां आफादनिफ्राइ अनसुंथाइखौ मोननानै जोबोर गोजोननाइ मोनदों होनना मिथिनो हाबावनाइ जादों।

30 व्यूज0 टिप्पणियाँ

हाल ही के पोस्ट्स

सभी देखें

BODO Culture in The History

India on Friday warned China