गभर्नर जगदिश मुखिआ, BTR नि खुंथाइखौ सालायनो, द'दाननि थाखाय गावनि आवथाइआव लाबाइ।

[11:08 AM, 4/29/2020] Dwitun Basumatary

The Siphung: अक्ट - 29/04/2020

Kokrajhar: फोरमायहरनाय जायोदि BTR नि खुथाइ गोहोखौ आसामनि गभर्नर जगदिश मुखिआ द'दाननि थाखाय गावनि आवथाइआव लाबाइ आरो BTR नि गाहाइ खुंगिरि मानिजाथाव हाग्रामा महिलारीआ बिटिसि(आथिखालनि बिटिआर) खुंथाइखौ गाहामै गाहाम दैदेनलांनो थाखाइ गुरैयै खावलायदों।बोहैथि दाननि थांनाय 4 एप्रिल खालार खालि बिटिआर नि राजखान्थिआ जानो गोनांमोन। मुलुगनाङै साग्लोबनाइ COVID-19 एंगारनो हायि माखासे जाहोननि थाखाय बोहैथि दाननि 4 एप्रिल खालारआव जानो गोनां बितिआर राजखान्थिआ थाथ'नो गोनां जादों। मानोना सुबुंनि जिउनिफ्राय राजखान्थिआ माब्लाबाबो देरसिन जानो हाया बे बाथ्राखौ बरनि गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफोराबो सिगां समनिफ्रायनो बुंबोदों।
फारसेथिं भारत हादरनि संबिजिरनि खान्थि बाइदियै आरो बिपिएफनि खुंथाइ समआ जोबनाइथिं आगान सुरबोनाइ बाइदियै बोहैथि दाननि 27 एप्रिल खालार खालि बिफिएफ राजखान्थि हान्जाआ बिटिसि खुंथाइ निफ्राइ थाथ'नो गोनां जाबाइ। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाआ बिसाइख'थिनि सिगां द दान सरखार सालायनो गोसो दंबावयोमोनब्लाबो सालायनो मोन्थायखौ मोन्नाय जायासै।

खुंथाइ नि समआ जोबनाइआवसो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया भारत हादरनि संबिजिरनि खान्थि बाइदियै जिराइथ'नो गोनां जादों। दिनै भारत हादरनि संबिजिरनि खान्थि बाइदियै बिटिसिआव बिफिएफनि खुंथाइआ जोबनाइआव आसाम हादरसानि गभर्नर जगदिश मुखिआ द'दाननि थाखाय गावनि आवथाइआव लांना BTR नि खुंथाइखौ सालायनो आखाइआव लाबाइ।86 व्यूज0 टिप्पणियाँ

हाल ही के पोस्ट्स

सभी देखें

BODO Culture in The History

India on Friday warned China