कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा थुलुंगाफुरियाव 30 थि बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान फालिदों।


[7:50 AM, 5/2/2020] Dwitun Basumatary


The Siphung

Kokrajhar: कक्राझार, अक्ट-02/05/2020 , कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा थुलुंगाफुरियाव 30 थि बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान फालिदों। दिनै 1मे खालार खालि बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ फबनाइ गाहाइ थावनि बिखाआव बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानखौ गोथारै फालिनाय नुनो मोनो। बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर हारिनि बिफा।

बिथांआ दुलाराइ बर फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बर हारिनि थामोनथाइ, बर हारिनि रैखा आरो बर हारिआ गोजोनै थांना थानाइनि हाबा मावनानै रुंसारि जालांदोंमोन। रुंसारि बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर हारिखौ गेरेमसा हारि दानाइनि सिमांबो नुदोंमोन। मानिजाथाव गेदेमा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1 मे 1990 माइथायाव रुंसारि जादोंमोन।जाइ गेदेमा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ दिनैसिम जों सिबिनो बावआखै। बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ दिनै दुलाराय बर फरायसा आफादनि देनगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा मान बावदों। लोगोसे आगुनि राज्यो सभानि एम पि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो इउ पि एल नि आफादगिरि एबा एबसुनि बारग आफादगिरि प्रमद बर बिथांखौबो बडफानि सेराव मान बावहैनाइखौ नुनो मोनदों।कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा थुलुंगाफुरिनि बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फबनाइ गाहाइ थावनि बिखाखौ दिनै मान बावनाइनि बिबारजों समायफ्लेनाय नुनो मोन्नाय जायो। बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बर हारिया जेब्लाबो गोसोखांनांगोन बोसोरफ्रोमबो 1मे खालार खालि बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि जानाइ सानखौ फालिबाय थानो नांगोन। बर हारिनि गाहायनि थाखाय थै थां गावखौ बावसोमना रुंसारि जालांनाय बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जों जेब्लाबो गोथारै मान बावनो नांगोन।57 व्यूज0 टिप्पणियाँ

हाल ही के पोस्ट्स

सभी देखें

BODO Culture in The History

India on Friday warned China