उलुबारि गामिआव गाज्रि फेग्रा मुवा डाग्स आरो ब्राउन सुगारनि सानै बर लाइमोन फालांगिरिफोरखौ --------


The Siphung: 0अक्ट-08/04/2020

बागसा : फोरमाइहरनाइ जायोदि गिख्रंथाव करना भाइरासआ मुलुगनांयै साग्लोबनाइ समाव 21सान लकडाउन सोलिफुबाइ थानाइ समावनो आथिखालनि बागसा जिरलानि सिंआव थानाइ उलुबारि गामिआव गाज्रि फेग्रा मुवा डाग्स आरो ब्राउन सुगारनि सानै बर लाइमोन फालांगिरिफोरखौ हमनो मोननाइ जायो। पुलिस नि आखाइआव हमजानो मोननाइ बै सानै ब्राउन सुगार आरो डाग्स नि फालांगिरिफोरनि मुंआनो जाबाइ आथिखालनि बागसा जिरलानि रुफहि हालामनि हासारा गामिनि थागिबि बाबुल बसुमथारि(22) आरो सालबारि उलुबारि गामिनि थागिबि निजोम बर(19) होनना सिनाइथि मोननाइ जादों।हमजानो मोननाइ बै सानै डाग्स आरो डाउन सुगारनि लागिरिफोरनिफ्राइ माखासे फेग्रा मुवाफोरखौबो लोगोसे बोखांफानो मोनबावनाइ जायो। बागसा जिरलानि उलुबारि गामिनिफ्राइ हमजानो मोननाइ बाबुल बसुमथारि (22) आरो निजोम बर(19) खौ बागसा जिरलानि फेग्रा मुवा डाग्स आरो डाउन सुगार फालांगि खालामबाइ थाग्रा होनना रोखा रोखा सिनाइथि मोनबावनाइ जादों। सुलुंआव मिथिनो मोनबावनाइ बादिब्ला बे सानै ब्राउन सुगार आरो डाग्स फालांगिरिफोरखौ सालबारि उलुबारि गामिनि राज्यो राजाफोरा फुलिसनो हमनानै हरो होनना मिथिनो मोननाइ जायो।खौरां लानाइनि सोंनाइआव ओनसोलनि सुबुंफोरआ फोरमाइना होनाइ बादिब्ला बागसा जिरलानि उलुबारि गामिआव बेसेबांबा गोबाव समनिफ्राइनो बे फालांगिआ सोलिदोंमोन होनना फोरमाइना होदों आरो दाब दाब ओनसोलनिफ्राइ सेग्राफोरा उलुबारि गामिआव फैना फेग्रा मुवा डाग्स आरो ब्राउन सुगारखौ बाहाइना सम थांगारहोयोमोन होनना बुना होबावदों। ओनसोलनि सुबुंफोरा सालबारि उलुबारि गामिआव बेसेबांबा गोबाव समनिफ्राइनो बै डाग्स आरो ब्राउन सुगारनि फालांगिरि आरो फेग्रा मुवानि बाहाइगिरिफोरखौ हमनो नाजादोंमोन नाथाइ जोबोर दुखुनि बाथ्रादि समनि आंखालआव हमनो हानाइ जायाखैमोन।फारसेथिं आथिखालनि बागसा जिरलानि सिंआव थानाइ उलुबारि गामिआव डाग्स आरो ब्राउन सुगारनि बाहाइनाइआ बारानिफ्राइ बारा बांलांनो हमदोंमोन।
बागसा जिरलानि उलुबारि सालबारि गामिनि राज्यो राजाफोरा जोबोर दुखु जायोमोन बै डाग्स फालांगिरि आरो बाहाइगिरिफोरखौ हमनो हायिआव नाथाइ दिनै बागसा जिरलानि सालबारि उलुबारि गामिनि राज्यो राजाफोरनि राफोर गोसोनि नाजानाइजों बै डाग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो मोननाइ जायो आरो बागसा जिरलानि बै सानै गाज्रि फेग्रा मुवा डाग्स फालांगिरि बाबुल बसुमथारि(22) आरो निजोम बर(19) खौ सालबारि फुलिसआ जोबथेसालिआव लानानै थाङो‌।91 व्यूज0 टिप्पणियाँ

हाल ही के पोस्ट्स

सभी देखें

BODO Culture in The History

India on Friday warned China