आसाम हादरसानि सरकारि बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिस्व सर्माआ गुवाहाटिनि मोनसे उरां गाथोन आव PPE खौ नाजाव

</script>[9:09 AM, 4/17/2020] Dwitun Basumatary

The Siphung :- अक्ट-17/04/2020

Kokrajhar: गुवाहाटि, फोरमाइहरनाइ जायोदि मुलुगनाङै साग्लोबनाइ गिख्रंथाव करना भाइरास COVID-19 जों साग्लोब जानाइ सुबुंफोरखौ फाहामथाइ होनाइ समाव रैखाथि गोनां personal protection equipment(PPE) खौ हादरसा सरकार आ थांनाइ 13/04/2020 अक्ट बुधबार बाराइखालि नाजावनाइनि खौरां मोननो हायो। आसाम हादरसानि सरकारि बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिस्व सर्माआ गुवाहाटिनि मोनसे उरां गाथोन आव PPE खौ नाजावनाइ जायो।


मोनथिनो मोननाइ बादिब्ला चिन हादोरनि Guanzhou निफ्राइ बै PPE खौ मोनसे जरखा अख्रां दिङाजों आसामसिम लाबोनाइ जादोंमोन। आसाम हादरसानि सरकारि बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिस्व सर्माआ फोरमाइबावनाइ बादिब्ला थांनाइ बुधवार बाराइ खालि PPE खौ लाना मोनसे अख्रां दिङाआ आथिखालनि आसाम आव थानाइ गुवाहाटिनि मोनसे उरां गाथोन आव बाग्लाइफैयो आरो गोजोननाइजों आसाम हादरसानि सरकारि बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिस्व सर्मा बिथांआ नाजावना लायो होनना मिथिनो हानाइ जायो। चिन हादरनि Guanzhon निफ्राइ PPE खौ लाना आसाम हादरसाआव बाग्लाइफैनाइ बै अख्रां दिङाआव गासै मोन 50 रोजा PPE(personal protection Equipment) फोर दङ होनना मिथिनो हाबावनाइ जादों।
आसाम हादरसानि सरकारि बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिस्व सर्माआ गुवाहाटिनि मोनसे उरां गाथोनआव नाजावनाइ बै 50 रोजा PPE आ मुलुगनाङै साग्लोबनाइ गिख्रंथाव करना भाइरास covid-19 जों साग्लोब जानाइ सुबुंफोरखौ फाहामथाइ होनाइ समाव देहा फाहामगिरि आरो जोथोनगिरिफोरखौ हेफाजाब होनाइ समाव गोबां मदर खालामनो हागोनखौ मिजिं थिहरदों‌। बुंनो थाङोब्ला आरोबाव चिन हादरनि Guanzhon निफ्राइ आसामसिम गिख्रंथाव करना भाइरास बेराम COVID-19 नि थाखाइ आसाम हादरसानि सरकारि बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिस्व सर्माआ PPE खौ लाबोनो हानाइआ जोबोर गोजोनथाव‌।


375 व्यूज0 टिप्पणियाँ

हाल ही के पोस्ट्स

सभी देखें

BODO Culture in The History

India on Friday warned China