अमर बसुमतारि आरो अनिता बसुमतारिनि सासेल फिसा हौवा जतिस बसुमतारिआ।

13/04/2020] Dwitun Basumatary

The Siphung : अक्ट-13/04/2020

Kokrajhar: सिरां,डांटल फोरमाइहरनाइ जायोदि आथिखालनि बिटिया खुंथाइनि सिंआव थानाइ सिरां जिरलानि डांटल काग्राबारि गामिआव जोनोम मोननाइ जतिस बसुमतारि(12) बर फिसाफोरनि मादाव जोबोर दुखुनि बरादजों भुगिनांनाइ। बिफानि मुंआ अमर बसुमतारि(41) आरो बिमानि मुनि अनिता बसुमतारि(30)। अमर बसुमतारि आरो अनिता बसुमतारिनि सासेल फिसा हौवा जतिस बसुमतारिआ।

अमर बसुमतारि आरो अनिता बसुमतारिनि सासेल फिसा हौवा जतिस बसुमतारिआ। मिथिनो मोननाइ बादिब्ला अमर बसुमतारि आरो अनिता बसुमतारिनि गोरिब नखर आव जोनोम मोननाइ जतिस बसुमतारिआ जोनोमनिफ्राइनो देहाआरि गेबें नङि जेंनाआव भुगिनांनाइ। जतिस बसुमतारिआ गावनि थोंनै आथिंजोंनो मोजांयै थाबाइनो हाया। बिमा अनिता बसुमतारिआ फोरमाइबावनाइ बादिब्ला जतिस बसुमतारिनि गाहामनि थाखाइ जेबो सरकार आलि अनसुंथाइफोरखौ मोननो हानो नागिरआ ।

ओनसोलनि गोरों गोरा आरो VCDC नि सिआरमेन फोरआबो जतिस बसुमतारिनि मुङै सरकारनिसिम गाहाम हांख्राइलाइ रादाब हरनानै सुबिदाफोर होयिखौ दुखुथिआ जतिस बसुमतारिनि बिमा बिफाया फोरमइना होयो। राज्यो राजा बयखौबो हांख्राइनानै बुंहरनाइ जाबाइदि-आथिखालनि बिटिआर खुंथाइनि सिंआव थानाइ सिरां जिरलानि डांटल खाग्राबारि गामिआव जोनोम मोननाइ जतिस बसुमतारिखौ बयबो खेबसे मदर हरोब्ला जोबोर गाहाम मदर हरनाइ जागोन आरो आथिखालनि हादरसाआरि आसाम सरकार आरो बि.टि.ए.डि सरकारआ देग्लाइ 2020 माइथाइनि बिटिआर बिसाइखथिनि सिगां दुखुथिआ बर फिसा जतिस बसुमतारिनि सुखु-दुखुखौ सानना रांआरि अनसुंथाइफोर हरोब्ला जोबोर गाहाम जागौ।206 व्यूज0 टिप्पणियाँ

हाल ही के पोस्ट्स

सभी देखें

BODO Culture in The History

India on Friday warned China